> Doanh nghiệp

Dịch vụ kinh doanh

Cơ sở dữ liệu tương lai sẽ là một công cụ rất mạnh mẽ dành cho các nhà tuyển dụng và sẽ thay đổi thị trường tuyển dụng trực tuyến. Các nhà quản lý tài nguyên con người có thể xem hàng ngàn trực tuyến của hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học tham gia vào dự án. Sơ yếu lý lịch có thể được lựa chọn dựa trên tìm kiếm nâng cao, đặc biệt nhắm vào hồ sơ của người lao động trong tương lai.

Đọc hướng dẫn về đăng ký vào các hướng dẫn sử dụng Xem video giúp đỡ về đăng ký doanh nghiệp và tìm kiếm CV và tải về